BESTJURRE

16 lietteksten fan Jurjen van der Meer


1. Knoopkes
Piter Wilkens

2. Fitness
Bauke van der Woude

3. No goeie
Hans Wempe

4. Jongesjierren
Adri de Boer

5. Stoere mannen
Adri de Boer

6. Ien bier
Piter Wilkens

7. Snie
Adri de Boer

8. Altyd underweis
Adri de Boer

9. Keardel
Hans Wempe

10. Jou my asjebleaft
Adri de Boer

11. Lily Marleen
Tet Rozendal

12. Tsjalling
Bauke van der Woude

13. Nim my by de h‚n
Hans & Sipke

14. Skoalle
Bauke van der Woude

15. 't Kastje
Marcel Smit

16. Frou`ýt de fierte
Tet Rozendal

17. Knoopkes (Tsjochstings & Ko)
Piter Wilkens


Wempe 20122, 2012
Deze pagina is bijgewerkt op