GAASTERLÂNSK SJONGERSFEEST


1 Gaasterlân
Alderenkoar Sjongnocht

2 Yn 'e lijte
Duo Antsje en Richtsje

3 Seeman
De Bakhúster Heechsjongers

4 Narje
Bernekoar De Rakkertjes

5 Oade oan 'e fyts
Bernekoar De Rakkertjes

6 Sondeler Doarpsliet
De Bilsjongers

7 Ludgerusliet
Caeciliakoar

8 Gods hân
De Dobber

9 Moai Gasterlân
Eigenwize

10 Frede fan God
Fredericuskoar

11 Sjong bliid en woltemoede
Gaasterlâns Manljusdűbelkwartet

12 De ramp van Peasens-Moddergat
Mannenkoar Gjin C te Heech

13 Twa dat is in pear
De Grintfiskersjongers

14 Kręft fan Jo leafde
Duo Jantsje en Nantsje

15 Gaasterlân
Krite Koar

16 Op wei as in bern
Yntertsjerklik Jongerenkoar MESO

17 Allegear wol wat
Bernekoar Prélude

18 Fakânsje
Bernekoar Prélude

19 Lústerjend langstme
Sjonggroep Eigen Wize

20 Bea
Yntertsjerklik Streekkoar Aldemardum

21 Span in tinte
Yntertsjerklik Streekkoar Aldemardum

22 Underweis
De Reidstâle

23 Wat is der oan de hân
Sytske en Hendrikje

24 It folk dat omrűn yn it tsjuster
Temakoar

25 Us Heit
Tsjerkesjongers


RG 602121-1
Deze cd is gemaakt ter gelegenheid van Simmer 2000 en werd
uitgebracht door de Stichting Welzijn, Cultuur en Sport in de
gemeente Gaasterlân-Sleat in samenwerking met de
ABN-AMRO bank, Woningbouwvereniging Zuidwest Friesland,
de heer Y. Schakel en de provincie Friesland

Deze pagina is bijgewerkt op