SJONGSUM GASTERLÂN


1 Meimekör ferbűn (tekst van Jan Geert Vogelzang)
Klaas Bruinsma

2 Man fan de romte
Sjonggroep Mantel

3 Suze nane poppe
Duo Jantsje en Nantsje

4 Taalliet
Yntertsjerklik Jongerenkoar MESO

5 It Ljocht
Spirit

6 Węs dysels
De Reidstâle

7 It hoantsje
Yntertsjerklik Jongereinkoar Karamba

8 Warkum
Christina en Annemarie van der Wal

9 As stjerren strielje
De Dobber

10 Doch skynt de sinne
Duo Sietske en Hannie

11 Do
Two be One

12 Do en ik
Sietske en Sytske

13 Bakhuzen
De Bakhúster Heechsjongers

14 Gean mei my mei
Cue-Combo

15 Fryske Fantasy
Streekharmonie Concordia


RG 602121-2
Deze cd werd uitgebracht door
de Stichting Welzijn, Cultuur en Sport in de
gemeente Gaasterlân-Sleat in samenwerking met Radio Gasterlân

Deze pagina is bijgewerkt op