UITSLAG LIET 2009


1. Wikel

IT LANGSTME EN DE DEA


2. Keal

ANNE RUURD OOSTERWOUD


3. Mynhear winter

YLDAU BYLSMA


4. Hinne Rinne

JANNA EIJER


5. It fleankleed

dEROELS


6. Zoemer in Frieslaand

CAROLIEN HUNNEMAN


7 en publieksprijs: Dit is myn heitelân

ROB DU JARDIN


7. Dyn jas hinget der noch

JOUKE DOUWE DE VRIES


9. Wolkom yn myn hert

EBELE WYBENGA


10. Oars

SIPKE EN SJOUKJE

Tekst en muziek: Sipke de Boer

WEL GENOMINEERD MAAR NIET IN DE FINALE


It sil stoarmje

SWARTBŰNT

Tekst: Jan Dirk de Haan; muziek: Martijn Engbringhof

Piter en Gryt

ANGELINE


Myn thús

EYESIS


Donder op

ONE OF THE OTHERS


Ferbean ferlangst

HENRI HENDRIKSX


terug naar ERELIJST LIET FESTIVAL

Deze pagina is bijgewerkt op