De Moanne op internet

Nije CD fan ‘Healers’

Even foar de simmerfaknsje foel ‘De Blsrs’ fan Healers op myn buro. De plaat wie net bst opnaam kwa technyk, mar even trochprikke.... en it batst der fanf: de gekte, il rammeljende ld fan in lekker rau bandsje en de wille! It hoeske sjocht der perfekt t: lde foto's mei de nedige ynformaasje yn in moaie lay-out mei rstige lettertypen en op de binnenside in nijsgjirrige tekst:

‘Moatst dy ris yntinke dat de lden wrt de bls ta waaksdom komme soe, net foar't earst yn tsjerkjes fan lytse plakjes sa as Clarksdale en Greenwood yn Mississippi te hearren wienen, mar yn spitketen op de heide en feanterijen fan de Fryske Wlden. Dat dy klanken mei turfskippers troch de provinsje fierd wamden en dat sa de bls berne wze soe. Sa hat it fansels net west, mar dat der parallellen binne tusken de earmoed op de plantaazjes yn it sden fan de Feriene Steaten fan Amearika en de feanterijen fan de sdeasthoeke yn it begiin fan de foarige ieu, is klear as in klontsje. No ha de leden fan Healers, in seismansformaasje ut Opsterln, as fleindige blsfanaten de bls nei Frysln helle. Klassike blsnmers ha se oerset yn 't Frysk en hjir en dr oanpast oan de tiid fan hndert jier lyn. It resultaat is ‘De Blsrs’: in reis dy't je meinimt by earmoed, tsjinslach, leafde, oerhoer, drankmisbrk en teinlik by lok en hope lns..'

It repertoire bestiet konkreet t nmers fan bluescracks as Robert Johnson (de held fan Eric Clapton), Willie Dixon (`Little red rooster') en ek Peter Green (Fleetwood Mac). ‘Dust my broom’ waard ‘Luk myn pream’, ‘Roadrunner’ is oerset as ‘Hurdsiler’ en ‘I'm a kingbee’ is no ‘Ik bin in Ilebei’. Ut de wrld fan de Fryske muzyk binne op de cd prima reaksjes kaam.
Sanger Jehannes ‘fan 'e Tynje’ Veenstra: ‘Doede Bleeker, Adri de Boer en Piter Wilkens hawwe my witte listen dat se it wol wurdearje koenen en de plaat hat fan't simmer cd fan de wike west by Omrop Frysln en wurdt dr noch hieltyd draaid. Dat fyn ik leuk.’
Hawwe de hearen Healers ek foarbylden yn de Fryske muzyk? Jehannes: ‘..eh..no...even tinke, neu net daliks.’
Doede Bleeker, Chickens Go Mad of Jaap Louwes, wat soe it wurde at jim nei in optreden ta wolle soenen?
Jehannes: ‘Om derhinne hih? Dan soe ik nei Chickens go mad gean tink ik, at ik no kieze moast. Mar om der op te lykjen net, yn dy sin, want dat is in hiel oare band. Sjoch, wat wy dogge dat fyn ik mear, ja in bytsje, hoe moat ik it sizze, in bytsje boereblues om sa mar te sizzen. Dat is miskyn in rare tdrukking, dy sil wol net bestean, mar it is boereblues en dat fan harren is wat mear kultiveard.’

Feiko Wouda, yn it deistich libben master oan in zmlk-skoalle, is de tekstoersetter en ek de histoarikus fan de band. Hy is ek de Barste om ta te jaan dat je de tema's fan de blues oeral op 'e wrld ophingje kinne yn'e lokale taal at je dat wolle: fan Greendale oant de Tynje, fan Moskou oant Banda Atjeh en fan Doodstil nei de Sinese minen.
Wrom oer de lde feanterijen dan net de eigen ld-Fryske of ld-Hollnske wize fan hertsear-tdrukke-yn-muzyk? Gewoan yn de styl fan Andr Hazes, Johnny Jordaan, Rommy of De Sambrinco's of foar myn part Normaal? Wrom hawwe jim mear mei blues dan mei de orzjinele foarm fan it uterjen fan folksfielen yn Nederln en yn Frysln?
Feiko Wouda: ‘Omdat wy alle seis de blues gewoan fijne muzyk fine.’

Mar fine jim dat it jim slagge is om it libben fan hndert jier ferlyn yn Opsterln op de plaat te krijen? Feiko: ‘It is mear in soarte fan oanset west sis mar, de blues is sa rom’.
Mar jim ha gjin konkrete saken beneamd, wrom net?
Feiko: ‘We hawwe it yndie net oer Domela Nieuwenhuis hn, ne oer it fean sels, wol oer in pream en oer in hurdsiler, trouwens. Mar de blues yn Amearika, dy klassikers dy't wy oerset hawwe geane fansels ek net hieltyd oer de plantaazjes en oer it katoenplukken. Sa is it ek nochris in kear. Wol oer de earmoed, oer ir nbegryp, froulju dy't manlju net begripe. ‘Foarst my de se] joust' bygelyks, dat spile hjir ek. En dit kroechje dr't de cd opnaam is, De Rolbrge, stie midden yn it feanterijgebiet'. Jehannes: `Hjir kamen de feanbazen om de arbeiders ut te beteljen, dat koe dan fuort wer tjn wurde yn dizze kroech en dr achter dy doar, dr wie it winkeltsje: de ferplichte winkelnearing’.
De band bestiet no sa'n sn jier en operearde earder yn it gewoan cover-sirkwy ek mei muzyk t de folksfear. Dizze muzykkoers is fan de lste twa jier. Yn jannewaris 2004 kaam it Sweachster festival fan septimber yn byld.
Feiko Wouda: ‘Wy moasten in doel hawwe en we tochten: we spylje dr in set Fryske blues. Ik run al 20 jier mei de werktitel ‘Blsrs yn 'e kop en hie ek al wat Fryske oersettings fan bluesclassics klear. In brutsen foet joech my de romte en de tiid om mear nmers ree te meitsjen foar Healers en sa kaam it program foar it festival ta stn.’
It publyk dr fn it leuk, boargemaster Sicko Heldooorn fan Opsterln en ek presintator fan it festival rekke entsjast, wist de wei wol nei in subsydzjepotsje en dat wie de goeie triuw yn de rjochting fan de opname fan de cd. Dy opnames wienen yn maale fan dit jier, yn it kafee De Rolbrge fan Bouke Oldenhof by de Tynje, mei publyk. Plannen foar in folgjende plaat mei ek folslein eigen Fryske bluesnmers steane yn de stegers, mar we dogge it foarearst noch even mei it favorite nmer fan dizze cd fan sanger Jehannes: ‘Hjir krp ik gewoan yn, da's hiel apart, ik wit net wat dat is...’

Blauwe Moandei

Se neame it blauwe moandei, mar tiisdei is ek net bst
Se neame it blauwe moandei, mar tiisdei is ek net bst
Woansdei is slim en tongersdei is striemin

De iel rikket op freed, en sneons gean ik fuort te spyljen
De iel rikket op freed, en sneons gean ik fuort te spyljen
Sneins gean ik nei tsjerke, dr jou'k my del en sliep

Dmny dmny, ik freegje jo, dmny ws net sa dm op my
Dmny dmny, ik freegje jo, dmny ws net sa dm op my
Jo witte dochs, op myn weake knibbels sis ik jo wer
Toe! Nije wike snein dan betterje ik my!

2004 Walker & Wouda

Healers bestiet t: Jehannes Veenstra fan'e Tynje, gitaar, sang en rammelguod; Iede Hoekstra fade Sweach, gitaar; Bauke de Grouw fan Terwispel, gitaar & oargel; Marten Scholten fan'e Sweach, slachwurk, pannen & sang; Ruurd Huitema fan Weinterp, bas; Feiko Wouda fan'e Sweach, mlharp. Mear ynformaasje: wolfda@home.nl of 0513-571120/0512-383091

terug naar Healers

Deze pagina is bijgewerkt op