KIRCHROA A'LAAF YOU

Kirchroa A'laaf you, ruft 't janse Roderland.
Kirchroa A'laaf you, zingt d'r pap, de mam, de tant.
Kirchroa A'laaf you, sjalt 't noen oes jidder mònk.
Kirchroa A'laaf you, klinkt 't durch jen loeët hei rònk.
Kirchroa A'laaf you, klinkt 't durch jen loeët hei rònk.
Hiep, hiep, hiep, hoera,
hiep, hiep, hiep, hoera,
hiep, hiep, hiep, hoera,
op òs Kirchroa.
Hiep, hiep, hiep, hoera,
hiep, hiep, hiep, hoera,
òs Kirchroa bovena.

CAS SPROKEL

Uit de revue "Kirchroa A´laaf You" 1982

terug naar Cas Sprokel

Deze pagina is bijgewerkt op