KINGER VAN 'T VRUGJOAR

Mit de ieŽsjte blui van de kieŽsjebeum
zoze vier tswai in d'r jaad,
verbůrje tusje bleer en jreun
has doe miech doe jezaad:
Oh, kinger van 't vrugjoar,
oh, můsse freulieg zieŽ
En doe laachets hel en loestieg
inne voeŽjel deŽ 't zingt
en noen wees iech 't woar herlieg
mar 't jong zoeŽ flot tsoem eng.
Oh, kinger van 't vrugjoar můsse freulieg zieŽ

En de blui vool van de beum aaf doe
braat frŁete zus en roeŽ
vier ploeŽte ze tsezame doe
en iech daat 't bloof ummer zoeŽ
Oh, kinger van 't vrugjoar,
oh, můsse freulieg zieŽ
En doe zongs 't lidje ummer
en de vŁejel woeŽte sjtil
en doe woar 't plŲtslieg zommer
in d'r aavank van april
Oh, kinger van 't vrugjoar můsse freulieg zieŽ

De kieŽsjebeum die woeŽte kaal
en d'r zommer jong vuurbij
Iech zoos alling nog in d'r jaad
en wunsjet doe wŁets hei
Oh, kinger van 't vrugjoar,
oh, můsse freulieg zieŽ
En d'r sjnei deŽ woar jevalle
ee nui vrugjoar koam doanoa
d'r jaad koeŽt miech nit bevalle
den doe woats nit mieŽ doa.
Oh, kinger van 't vrugjoar můsse freulieg zieŽ

Tekst en muziek: PAUL WEELEN

Van de lp "Kinger van 't vrugjoar" (1987)

terug naar Paul Weelen

Deze pagina is bijgewerkt op