HEELSTONE


Heelstone was een folkband die in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw ook liedjes in het Fries zong. Leden waren onder meer Chris Kalsbeek en Alco Hoogcarspel.


HEELSTONE en de PERS:

in 1978:

'Fryske folk'-sjongers hâlde eigen festival

in 1979:

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk

in 1980:

Tredde „Tsjoch” wer in bysűnder barren

in 1983:

De Bernsbern fan Bernlef

in 2018:

Friersk

Deze pagina is bijgewerkt op