HENK VAN DER HEIDE


Henk van der Heide (Leeuwarden, 1921) werkte bij de PTT. Als zanger werkte hij samen met de Sambrinco's en Anneke Pater. Hij trad echter ook alleen op.
Van der Heide stopte in 1987 met reguliere optredens maar trad daarna ook nog sporadisch op. In 1991 was hij finalist op Liet met Us mem, geschreven door Anne van der Mark.
Henk van der Heide is overleden op 28 januari 1999 in Leeuwarden.


HENK VAN DER HEIDE en de PERS

in 1958

Dokkumer Lokaeltsje: tophit van Friesland

in 1959

Friese „hits” in de maak

in 1979

De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!

in 1991

Achttjin lieten op festival Liet '91

DISCOGRAFIE

Singles 7" samen met Anneke Pater

"Simmer yn Fryslān / Alde Peye" (Artone DR 25050, 1961)
"Ūs Pake syn klok / Friezeliet" (Artone DR 25051, 1961)

Singles 7" samen met de Sambrinco's

"As om de toer dan de sweltsjes wer fleane / Skūtsjesilen" (Telefunken UH 9257, 1958)
"As om de toer dan de sweltsjes wer fleane / Skūtsjesilen" (CNR UH 9257, 1960)
"Wy nimme it net / Ik woe de sjterren" (CNR UH 9804, 1965)
"Skūtsjesilen / Us Pake syn klok" (Universe BP 6, 1981)
"Skūtsjesilen / It ālde oargel" (Mirasound MS 305, 1989)

Singles 7" samen met de Sambrinco's en Anneke Pater

"Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen / It Dokkummer lokaeltsje" (Telefunken UH 9258, 1958)
"Je glimlach / Het Dokkummer lokaaltje" (Nederlands, (Telefunken UH 9284, 1958)
"Het Stoplicht / 't Oude orgel" (Nederlands, (Telefunken UH 9289, 1958)
"Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen / It Dokkummer lokaeltsje" (CNR UH 9258, 1960)

Singles 7" samen met de Sambrinco's en Jaap de Graaf

"Fryske lān, myn heitelān / Maitiids blommen" (Telefunken UH 9331, 1959)
"It Stopljocht / Muoike fan Langwar" (Telefunken UH 9332, 1959)

Singles 7" samen met Orkest Ko Bonnema en Akke Radsma

"Oh Piter, Piter, Piterke / Leave Wytske" (Artone DR 25111, 1962)
"Né, né, né, né (Ik wol gjin rūze meitsje) / Friezeliet" (Artone DR 25051, 1961)

Single 7" samen met orkest Coen van Orsouw en Anneke Pater

"Fryske polka / Jow my in tut fan dy" (CNR UH 9369, 1960)

EP's 7" samen met de Sambrinco's en Anneke Pater

"Koe ik mar efkes dyn anlit wer sjen / As om 'e toer de sweltjes dan wer fleane /
It Dokkummer Lokaeltsje / Skūtsjesilen" (Telefunken HX 1077, 1958)
"Fryske lān, myn heitelān / Maitiids blommen / It Stopljocht / Muoike fan Langwar"
(Telefunken HX 1128, 1959)
"Koe ik mar efkes dyn anlit wer sjen / As om 'e toer de sweltjes dan wer fleane /
It Dokkummer Lokaeltsje / Skūtsjesilen" (CNR HX 1077, 1961)
"Fryske lān, myn heitelān / Maitiids blommen / It Stopljocht / Muoike fan Langwar"
(CNR HX 1128, 1961)

LP samen met anderen

"Yn a lijte by de Sedyk" (CNR GA 5012, 19??)

CD's samen met anderen

"De historie fan de Sambrinco's" (Ivory Tower ITD 20.120, 1995)
"De mooiste liedjes uit Friesland" (CNR 200487, 2000)
"It bźste lān fan d'ierde" (Ivory Tower 20.186, 2002)

Deze pagina is bijgewerkt op