Leeuwarder Courant op het web

‘Oliver’ hÔldt jin yn 'e besnijing

Plak: Notarist˙n, Jorwert. Utfiering: Iepenloftspul ‘Oliver’, bewurking fan de musical fan Lionel Bart nei de roman ‘Oliver Twist’ fan Charles Dickens. Fryske oersetting: Jan Schotanus. Utfierenden: amateurs Littenseraddiel (70 spilers en muzikanten). Muzikale lieding: Clara Rullmann. Koreografy: Pieteke Harstra. Dekor-űntwerp: Beb Mulder. Kost˙m-űntwerp: Liedwien van der Veer. Regy: Romke Toering en Marijke van Beem. Tal besikers: 755 (fol). Bysűnderheden: noch tsien ˙tfieringen (23, 27, 29 en 30 augustus: 3, 5, 6, 10, 12 en 13 septimber), allegearre ˙tferkocht.

JORWERT - Fan it iepenloftspul fan Jorwert giet sa'n r˘p, dat de alve foarstellingen ferline wike freed al yn in heale dei ˙tferkocht wiene. Juster sieten de earste 750 man op ‘e nije tribunes, en doe’t de ljochten om tsien oer alven d˘ven, hiene hja it idee, as wie de jun omflein. Konkl˙zje ien: dy banken sitte dus noflik, sels foar wa't gjin tekkentsje of kessen meinommen hie. Konkl˙zje twa: dit iepenloftspul hie j in fan begjin oant de ein yn ‘e besnijing.
De kar foar de musical ‘Oliver’ fan Lionel Bart, nei it boek fan Charles Dickens, betsjutte dat der in hiel grutte besetting komme moast, mei in grut tal bern om de weesbern ˙t it earmhűs en de boefkes fan de Ôlde heelder Fagin te spyljen. En fierder waard der frijwat frege fan de spilers, dy’t fan de grutste rol oan it lytste roltsje oanienwei yn ‘t spier wiene, treppens ˘f, treppens op yn dit fernimstige, troch Beb Mulder űntwurpen mÔnske dekor fan trije ferdjippingen, dat alle lagen fan it njoggentjinde-ieuske Londen herberge: de earmen, de riken, de middenstÔn en de kriminelen. Muzikaal is ‘Oliver’ in hiele opjefte: it iene liet jaget it oare, fan gefoelige solo-lieten oant spektakulŕre ensemblenűmers.
De ynhÔld fan ‘Oliver’, it weesjonkje dat ferkocht wurdt oan in begraffenisűndernimmer, ˙tnaait, yn hannen fan boeven en heelders komt, en troch in wűnderbaarlik tafal rŕden wurdt troch in begoedige boargerman dy't syn pake blykt te wŕzen, is gau ferteld. It is in typysk Dickens-ferhaal, fol sfear en spanning, dy’t Lionel Bart yn syn musical knap troffen hat en dŕr’t yn de Fryske ferzy neat fan ferlern gien is.
Dat is yn 't foarste plak in fertsjinste fan an Schotanus, dy’t der treflik, ryk Frysk fan makke hat. De muzikale enseanearing fan Clara Rullmann is ‘knipt’ foar de Jorwerter ploech, dy’t op it mŕd fan sjongen ta geweldige prestaasjes komt. Hoewol’t it in totaal-produksje is dŕr’t űnder de wisse lieding fan Romke Toering en Marijke van Beem elk syn of har oandiel yn hat, kin men der net űnder ˙t en neam dochs in pear nammen. Dy fan Nynke Laverman yn ‘t foarste plak, dy’t as Oliver alles mei hat, linich fan stim en fan liif. Opfallend is fierder it oandiel fan Sybrecht Speerstra as it deltsje Nancy, dy’t yn dit Jorwerter fermidden foar it earst skitteret.
Wa’t dat da faker docht en no himsels suver oertreft, is Douwe de Bildt as de glűpske jeugdbindelieder Fagin. Mar him op in fuotstik sette, soe ferkeard wŕze. ‘Oliver’ is oer alle boegen slagge. De 7500 minsken dy’t der noch hinne moatte, moatte de eagen mar goed de kost jaan.

PIETER DE GROOT

terug naar Oliver

Deze pagina is bijgewerkt op