SKREAU

It seelūd rūze foar my śt, oer de wie dy't ik gie
Troch de fjilden, lāns de blommen oer de klaai en oer it sān
En ik seach, fier yn'e fierte nei de loft fūleindig read
Fier dźr boppe, drapearre tekken mei in fjoerswurd omheech

Ik hearde de wyn razen, it wie in skreau fan twastriid
It griep nei de kiel, it gūlde triennen, it sālte wetter sūnder siel

Ik seach hoe't de loft spatte en al har gifgrien oer de wrāld koarre
It tsjuster stutsen, de greppels brutsen en al it fjoer śt de minsk wei gie

Utstoarn, ferdwaald as oars fuort
De leechte laket my oan
De wei dy't rūn wie op toskfleis bitend
Fjochtsjend foar frijens op fjoerige grūn

Lśsterje nei de wyn, nei al har pūsten, nei al har roffels oer it lān
Wylst soere loften nei de siken gapje boppe de see dy't oalje spield

Ik seach hoe't de loft spatte en al har gifgrien oer de wrāld koarre
It tsjuster stutsen, de greppels brutsen en al it fjoer śt de minsk wei gie

Ut de minsk wei gie

Hedser Jan Tijtsma
terug naar Ljoubjr

Deze pagina is bijgewerkt op