ALD & NIJ

diel 2


1. Pake
Lammert Nuwolt

2. It heitelân ropt
Challenge en Wietze de Haan

3. Merke yn Fryslân
Anneke Douma

4. It libben is in learskolle
Joke de Boer

5. Oeral gelyk
Jaap Louwes

6. Yn in kroech op 'e Jouwer
Jilles en Jilt

7. Gjin wurden
Joop Veenstra

8. Winterwille
Anneke Schram en Joke de Boer

9. Mei dy sel ik nea trouwe
We Want Moor

10. Gaen jou met een singeltsje om
Anneke Schram en Hanneke

11. Fiskerliet
Tetman de Vries

12. Prins fan 86 jier
Leny Dijkstra

13. Froulje bin as de wyn
Albert Bonnema

14. Grutte grize fûgel
Frederike Kleefstra


(Frigram FGCD 6855, 2001)

Deze pagina is bijgewerkt op