DE BESTE FAN OMROP FRYSLAN


1 Earm as in lûs
Rients Gratama en Tessa Visser

2 De lift
Jaap Louwes

3 Ouwe Dokkumer
Sytse van der Werf

4 't Swalkerlietsje
Bennie Huisman

5 Maaike
Hessel van der Wal

6 Grutte grize fûgel
Frederike Kleefstra

7 Wat ik noch sizze woe
Tetman de Vries

8 Wér sjoch men sa'n romte
Leny Dijkstra

9 Keatsen is moai wurk
Bauke en Greetje

10 Do bist as swiete wyn foar my
Jan Engelsman

11 Dat alles is Fryslân
Ritske Numan

12 Troika
Rients Gratama en Brassband 'De Bazuin' Oentsjerk

13 Men soe't net hoopje
Inez Timmer

14 Bloate frouwebillen
't Kratsje

15 Heitelân
Gurbe Douwstra

16 Us doarp
Joop Veenstra en Bernekoar

17 Myn reade beppe
Janneke Hoekstra


FRIGRAM FGCD 518, 1992

Deze pagina is bijgewerkt op