UITSLAG 2020

(UITGESTELD TOT 2021)


WINNAAR

Leave Lieve

MOSKEN

Tekst: ?, muziek: ?

2. Wr 't ik begjin en do stoppest

DOUWE DYKSTRA

Tekst: ?, muziek: ?

3. en prijs voor beste Friestalige tekst
Underfining

SAMPLE TEXT

Tekst: ?, muziek: ?

4/5. Caravan bten Ljouwert

BOKKE en de HEIDEHIPPERS

Tekst: ?, muziek: ?

4/5. Unwaar oer it ln

BANT

Tekst: ?, muziek: ?

6. Tseard Deadogger

FEGEBART

Tekst: ?, muziek: ?

7. Stimmen fan 't ferline

JANNEKE DE BOER

Tekst: ?, muziek: ?

8. Doch ris leaf!

VOLK!!

Tekst: ?, muziek: ?

terug naar ERELIJST LIET FESTIVAL
Deze pagina is bijgewerkt op