TSJOCH

in priuwke


1 Doarpsfeest
Doede Veeman

2 De kening fan de greide
Piter Wilkens

3 Lêste jûn
Foarhinne Keamerkoar Excelsior

4 Dat "fertederjende"
Bauke en Greetje

5 Hikke Tjerds
Kat yn 't Seil

6 Altyd utselfde
Doede Bleeker

7 Alternatyf Bildts folksliet
Titia Lont

8 Kabouters
Occajun

9 Woeh de blommen
Koos Tiemersma

10 De ûngelikense striid
Irish Stew

11 Vier uren
Dok'm

12 Wat haw ik eins b'd'ein
V-3

13 Nije tiden
A3

14 Myn reade beppe
Janneke Hoekstra

15 Roosmarietje
Sietze de Vries

16 Ellende zat
Karst Berkenbosch

17 Jou my in liet
Gysbert

18 Earlik sein
Jaap Louwes

19 Wiltsje fan Peazens
Wiltsje fan Peazens


Tsjoch 001, 1992
Opnieuw uitgegeven in 1999 / Marista.

Deze pagina is bijgewerkt op