UITSLAG

LIET 2006


1. Nim my mei

THE SECRET

(t: Roelof Kamminga / Adri de Boer, m: The Secret

2. In libben sūnder dei

REE

(t+m: Janneke Brakels)

3. Et gaot allemaol te veer

GIEN GOK

(t: Henk Postma, Karel Wilms, m: Gien Gok)

4. Hāld my no

IRIS & JOCHUM

(t+m: Jouke Douwe de Vries)

5. Koėle kast

TRIENKE & MISSIE SNACK

(t+m: Sido Martens)

6. Gewoane dei

FROMMES

(t+m: Wim Beckers)

7. Swalkersbloed

TSJESTER

(t: Gerrit Gerlofsma, m: Tsjester)

8. Ik wachtsje al sa lang

MELINDA

(t+m: Melinda van der Velde)

9. Simmernacht

RŪS

(t: Wiebe van der Mei, m: Rūs)

10. De ferlieding

SAFIER

(t+m: Alex Andringa)

terug naar ERELIJST LIET FESTIVAL

Deze pagina is bijgewerkt op