UITSLAG

LIET 1991


1. Hjerst

GERRIT BOS

(t/m: Gerrit Bos)

2. Nije tiden

ADRI DE BOER

(t: Sikke Marinus, m: Adri de Boer)

?. Skansearre (publieksprijs)

HET TWEEDE PERRON

(t: Amarins Slofstra en Alina van der Woude,
m: Amarins Slofstra, bewerking: Jan-Dirk van Ravesteijn)

?. In bytsje dea

WIM BECKERS

(t/m: Wim Beckers)

?. Buurman syn haan

DOEDE BLEEKER

(t/m: Doede Bleeker)

?. De stilte fan alear

KUNNE DAM

(t: Freark Dam, m: Otto Jongbloed)

?. Wy wurde wurde wei

DOARMERS

(t: Berber van der Geest, m: Hille Faber)

?. Wy minsken dreame

REIN GERLOFS

(t/m: Rein Gerlofs en André Pouwer)

?. Us mem

HENK VAN DER HEIDE

(t: Anne van der Mark, m: Lex van Dijk)

?. Eangst

HIMTRIJE

(t: Wilma Bakker, m: Frits Barth)

?. Untwyk

ANDRIES KOBUS

(t: Baukje Wytsma, m: Peter Sijbenga)

?. Knyn

EGBERT MENGER

(t/m: Egbert Menger)

?. Byn dy yn

ANNALIES en ANNEKE PIERSMA

(t: Herman Sytema, m: Jan Stedehouwer)

?. It sil nea mear sa wêze sa as it wie

RHYTHM TAKOMST

(t/m: Melvin van Eldik)

?. Dyn triennen

GERARD RINSMA

(t/m: Gerard Rinsma)

?. Wy geane ús eigen paad

INEZ TIMMER en FREDERIKE KLEEFSTRA

(t: Berber van der Geest, m: Inez Timmer)

?. As yn é nacht

ANNEKE TULP

(t: Tjitte Piebenga, m: John de Rooy)

?. Treast

FOKJE WIERSMA

(t: Syds Wiersma, m: Fokje Wiersma)

terug naar ERELIJST LIET FESTIVAL
Deze pagina is bijgewerkt op